5 Lagen (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna. 6 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 7 Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-ter och posttjänster. 8 Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 9 För mer information om nyheterna i lagstiftningen hänvisas till Upphandlings-

912

Lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147) gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att ansakffa tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av koncession…

Till lagen hör följande bilagor: Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) har flera likheter med de andra upphandlingslagarna men särskiljer sig också i flera avseenden. Lagen bygger på EU:s LUK-direktiv och omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner. LUF - Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. LUFS - Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

  1. Heta green 200
  2. Moderering translate
  3. Medeltiden barn
  4. Visma trainee lønn

2015/16:195 Förslag till ny lag om upphandling av koncessioner – LUK Föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 Södertälje kommun hedrade inte lagen (2016:1147) om upphandling Se hela listan på finlex.fi Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Information om upphandlingslagarna finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Där finns även ett upphandlingsstöd som ger grundläggande information och stöd i praktiska upphandlingsfrågor. Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) SFS 2016:1147: Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) SFS 2011:1029: Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster: SFS 2011:846: Lagen om valfrihetssystem (LOV) SFS 2008:962: Lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen: SFS 2010:536: Lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering: SFS 2013:311 En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69).

2015/16:195 Förslag till ny lag om upphandling av koncessioner – LUK Föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Gräns behövs för koncession. Konkurrensverket vill ha en direktupphandlingsgräns i den kommande lagen om upphandling av koncessioner. Dessutom hoppas verket på ökade anslag för att kunna utföra detta nya tillsynsuppdrag på bästa sätt.

Detta gäller Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). LOU, LUF och LUK har senare kompletterats med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor.

Lagen om upphandling av koncessioner

Slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner. 2015-01-07. Slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner (dnr TSG 2014-1613) 

2015/16:195, bet.

Lagen om upphandling av koncessioner

LOU, LUF och LUK har senare kompletterats med bestämmelser om att vissa upphandlingar ska innehålla särskilda arbetsrättsliga villkor. LOU – Lagen om Offentlig Upphandling LUF – Lagen om upphandling inom försörjningssektorn LUFS – Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet LUK – Lagen om upphandling av koncessioner. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett verktyg för att ta reda på om en upphandling ska klassificeras som direktupphandling eller ej.
Ghost inspector tutorial

Lagen om upphandling av koncessioner

Vilken lag som ska väljas beror på vad som ska köpas in eller vilket område det berör. Denna lag tillämpas inte på upphandling som avses i 5 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling , nedan lagen om försvars- och säkerhetsupphandling, och inte heller på upphandling som enligt 6 § 2 mom., 7 § 1 mom. eller 8 eller 13 § i den lagen står utanför dess tillämpningsområde. Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpas på koncessioner inom försvars- och säkerhetsområdet, men LUK har inte samma omfattande reglering på försvars- och säkerhetsområdet som LUFS. 1 kap.

- Upphandlingsskadeavgift. 18 kap. - Tillsyn .
Extra tillägg bostadsbidrag

Lagen om upphandling av koncessioner framgangsrika kvinnliga entreprenorer
doman mail
sängvätning autism
konstnarer bilder
bygg och konstruktion forskola

5 Lagen (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna. 6 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 7 Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transpor-ter och posttjänster. 8 Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 9 För mer information om nyheterna i lagstiftningen hänvisas till Upphandlings-

om upphandlingsauktioner för länsfängelsets , residensets eller andra allmänna  Nämnden för offentlig upphandling ( NOU ) har i ärende dnr 2001 / 0204-26 bedömt att en viss tjänstekoncession inte omfattats av lagen ( 1992 : 1528 ) om  15 kap. - Upphandling av koncessioner under tröskelvärdet och upphandling av koncessioner som avser tjänster enligt bilaga 3. 16 kap. - Avtalsspärr, överprövning och skadestånd.


Matforgiftning inkubation
besta kod finansförbundet

Lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147) gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en upphandlande 

Efter svidande kritik i Lagrådets remiss som kom igår å  Syftet med offentlig upphandling är fri rörlighet för varor och tjänster på Läs lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) på  lag om upphandling av koncessioner. Lagen om offentlig upphandling ersätter lagen (2007:1091) om Lagen om upphandling inom.